از من بپرس

 

 

 

سوالات پرسیده شده ی قبلی : 

سوال 1 :

جواب 1 :

بالا